Biblijna Księga Psalmów - psalmy, teksty psalmów, król Dawid
RSS
wtorek, 31 marca 2009

Dawidowy.

Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności
I zaufałem Panu. Nie zachwieję się!
Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz,
Poddaj próbie nerki i serce moje!
Bo mam przed oczyma łaskę twoją
I postępuję w prawdzie twojej.
Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi,
I nie chodzę z podstępnymi.
Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców
I nie zasiadam z bezbożnymi.
Umywam w niewinności ręce swoje
I chodzę wokoło ołtarza twojego, Panie,
Aby głośno śpiewać dziękczynienie
I opowiedzieć wszystkie cuda twoje.

Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego
I miejsce przebywania chwały twojej.
Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami,
A życia mego ze zbrodniarzami!
Ręce ich splamione są zbrodnią,
A prawica ich pełna jest przekupstwa.
Ale ja postępuję w niewinności,
Wybaw mnie i bądź mi miłościw!
Noga moja stoi na prostej drodze,

Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach.

20:58, your_gift
Link Komentarze (2) »
wtorek, 24 lutego 2009

Dawidowy.

Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.
Boże mój! Tobie ufam.
Obym nie zaznał wstydu!
Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu!
Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu.
Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary.

Panie, wskaż mi drogi swoje,
Ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie.
Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego,
Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej,
Gdyż są one od wieków!
Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj,
Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie,
Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie.

Pan jest dobry i prawy,
Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Prowadzi pokornych drogą prawa
I uczy ich drogi swojej.
Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością
Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego.
Przez wzgląd na imię swoje, Panie,
Odpuść grzech mój, bo jest wielki!

Któryż to człowiek boi się Pana?
Uczy go, jaką wybrać drogę.
On sam będzie przebywał w szczęściu,
A potomstwo jego odziedziczy ziemię.
Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją,
On też obwieszcza im przymierze swoje.
Oczy moje zawsze patrzą na Pana,
Bo On wyswobadza z sieci nogi moje.

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną,
Bom jest samotny i ubogi!
Ulżyj udręce serca mojego,
Wyzwól mnie z utrapień moich!
Wejrzyj na nędzę i mozół mój,
I odpuść wszystkie grzechy moje!
Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi
I jak zawzięcie mnie nienawidzą!
Strzeż duszy mojej i ocal mnie,
Niech nie doznam wstydu,
Gdyż w tobie szukam schronienia!
Niewinność i prawość niech mnie osłania,
Gdyż w tobie miałem nadzieję!
Boże, wybaw Izraela
Od wszelkich niedoli jego!

21:38, your_gift
Link Dodaj komentarz »

Psalm Dawidowy.

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,
Świat i ci, którzy na nim mieszkają.
On bowiem założył ją na morzach
I utwierdził ją na rzekach.

Któż może wstąpić na górę Pana?
I kto stanie na jego świętym miejscu?
Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,
Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,
Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana
I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego,
Takie jest pokolenie tych, co go szukają,
Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

Podnieście, bramy, wierzchy wasze,
I podnieście się, bramy prastare,
Aby wszedł Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały?
Pan silny i potężny,
Pan potężny w boju.

Podnieście, bramy, wierzchy wasze
I podnieście się, bramy prastare,
Aby wszedł Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

21:27, your_gift
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 02 lutego 2009

Psalm Dawidowy.

Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia.
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości
Ze względu na imię swoje.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają,
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich.
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą
Przez wszystkie dni życia mego.
I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

20:16, your_gift
Link Komentarze (1) »

Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Łania w czasie zorzy porannej..." Psalm Dawidowy.

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...?
Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?
Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz,
I w nocy, a nie mam spokoju.
A przecież Ty jesteś święty,
Przebywasz w chwałach Izraela.
Tobie ufali ojcowie nasi,
Ufali i wybawiłeś ich.
Do ciebie wołali i ratowałeś ich,
Tobie zaufali i nie zawiedli się,
Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem,
Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.
Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie,
Wykrzywiają wargi, potrząsają głową;
Zaufał Panu, niechże go ratuje!
Niech go wybawi, skoro go miłuje!...

Tyś mnie wydobył z łona,
Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.
Na ciebie byłem zdany od urodzenia.
Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.
Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska,
Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
Otoczyło umie mnóstwo cielców,
Obległy mnie byki Baszanu...
Rozwarły na mnie swą paszczę
Jak lew, co szarpie i ryczy.
Rozlałem się jak woda
I rozłączyły się wszystkie kości moje.
Serce moje stało się jak wosk,
Roztopiło się we wnętrzu moim.
Siła moja wyschła jak skorupa,
A język mój przylgnął do podniebienia mego
I położyłeś mnie w prochu śmierci.

Oto psy otoczyły mnie,
Osaczyła mnie gromada złośników,
Przebodli ręce i nogi moje.
Mogę policzyć wszystkie kości moje...
Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.
Między siebie dzielą szaty moje
I o suknię moją los rzucają.
Ty zaś, Panie, nie oddalaj się!
Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!
Ocal duszę moją od miecza,
Z psich łap jedyne dobro moje!
Wybaw mnie z paszczy lwa
I od rogów bawołów...
Ty odpowiedziałeś mi!

Będę opowiadał imię twoje braciom moim,
Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go!
Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba!
Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela!
Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego
Ani nie ukrył przed nim oblicza swego,
Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go...
Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu.
Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją.
Ubodzy jeść będą i nasycą się.
Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają...
Niech serce wasze ożyje na zawsze!

Wspomną i nawrócą się do Pana
Wszystkie krańce ziemi,
I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan.
Bo do Pana należy królestwo,
On panuje nad narodami.
Tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi,
Padną przed nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają,
I nie mogą utrzymać się przy życiu.
Potomstwo będzie mu służyć,
Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu.
Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego
Ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił.

20:10, your_gift
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6

szablon zrobiła kate_mac